Välkommen att teckna aktier i A1M Pharma AB

67a7357d12
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer/emc2pdc-admin.php
10a0a7ed60
4401
30
Ja, jag godkänner
http://google.se
shortcode_only
1
1

VIKTIG INFORMATION

Du har valt en webbsida som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Indien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller Kanada. Genom att klicka ”Ja, jag godkänner” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida. Ett prospekt har upprättats och offentliggjorts i anledning av erbjudandet att teckna aktier i A1M Pharma (publ), organisationsnummer 556755-3226 (”A1M Pharma” eller ”Bolaget”). Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på denna webbplats, på Bolagets hemsida, samt på Sedermera Fondkommissions hemsida, www.sedermera.se. Informationen på denna webbplats utgör inte en del av prospektet och prospektet bör läsas noga före ett beslut att teckna aktier i A1M Pharma AB. Erbjudande att teckna aktier i A1M Pharma AB riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet att teckna aktier riktar sig inte heller, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande i erbjudandet förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras eller offentliggöras i eller till land där distributionen, offentliggörandet eller emissionerna enligt prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller de nyemitterade aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt tillämplig lag i Australien, Indien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller Kanada, eller i något annat land där emissionen enligt prospekt eller distribution av prospekt strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver de krav som följer av svensk rätt. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och därmed får varken teckningsrätter, BTA eller aktier, direkt eller indirekt, erbjudas, överlåtas, utbjudas, säljas vidare eller levereras i eller till person med hemvist i dessa länder. Tvist som uppkommer i anledning av erbjudandet, innehållet i prospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på prospektet och på erbjudandet enligt prospektet. Prospekt och anmälningssedlar på denna hemsida utgör endast en avskrift av det tryckta materialet. Vid eventuella olikheter mellan det elektroniska och det tryckta materialet skall det tryckta äga företräde. För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida skall du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Hong Kong, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Ja, jag godkänner


 • 187 Dagar kvar tills emissionen stänger sedan
 • A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen varje år. Omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider varje år efter att ha drabbats av sjukdomen, och den ligger bakom 15 procent av alla för tidiga förlossningar.

  Det finns idag varken effektiv diagnostik eller någon botande behandling för den nedsättning av njurfunktion som är förknippad med havandeskapsförgiftning. Sjukvården är därför hänvisad till att avbryta graviditeten vilket leder till för tidigt födda barn och stora kostnader för vården.

  A1M Pharmas läkemedelskandidat, baserad på proteinet A1M (alfa-1-mikroglobulin) har i ett flertal prekliniska studier visat sig återställa den nedsatta njurfunktionen genom att reparera skadad vävnad och skydda mot oxidativ stress. Nya rön visar att cellerna i hjärtat skyddas på ett liknande vis. Njurskador uppträder därutöver bland annat vid större akuta kirurgiska ingrepp och transplantationer, och bolaget bedriver därför utveckling även för den närliggande indikationen akut njurskada. Akut njurskada som kan leda till permanenta njurskador drabbar 12 miljoner människor varje år.  Scheelevägen 22
  223 63 Lund

  Tel: 046 286 50 30
  E-post: info@a1m.se

  www.a1m.se